REUNION 2019 

AFTER ... POTÉ ...FOTO, ODKAZY A SVĚDECTVÍ 

Milovaní ...děkujeme všem, kteří se REUNIONu zůčastnili a moc zdravíme ty, kteří se zúčastnit nemohli, ale chtěli ... :-)  Děkujeme také velmi těm, kteří jakymkoliv způsobem pomohli s přípravami setkání či organizací ... Děkujeme všem mluvčím za skvělá poselství ... a Pánu za jeho přítomnost ... :-) 

Níže odkaz na kázání Gerarda ( Thomase bohužel nahraného nemáme ...)  a také pár foteček. Tímto se omlouváme Karince, která doufala v zahlcení webu fotkama ...:-) snad příště ..) 

Koho by to zajímalo, tak z největší dálky přijel Alan Forsyth ( nepočíme-li Lilliendahlovi a Gerarda ) a to až z domu v Anglii a po něm Lada Holátová ( Pravdová ) z Liberce. Ta si 2 měsíce dopředu objednala pokoj na hotelu ... ono to z Liberce je 6 hodin, takže jinou možnost ani moc neměla ...:-) DĚKUJEME :-)

Sdílíme také dopis od Todda Levina, zakladatele a ředitele BCV ...je velmi povzbuzující ...pro ty, co neumí česky ho přikládáme i v angličtině :-)  KÁZÁNÍ Gerarda je zatím v sekci SLUŽBY pro ty, kterým odkaz ke stažení kázání nedorazil mailem ...

Přejeme skvělé dny u nohou Ježíše v naslouchání Jeho Slovům a skvělé dny v poslušnosti Jeho vedení a činění Jeho skutků, a nejpozději za rok zase A.H.O.J !

Hello from Todd and Eva - Victory Bible Center

Jsem nadšený z toho, když slyším o setkání našich absolventů Biblického centra vítězství. Eva a já bychom si přáli, abychom tam byli s vámi, ale okolnosti nám to v této době nedovolují. Ani se to nezdá všechno tak dávno, kdy jsem tam v Bruntálu započal biblickou školu v naději na to, že budu vzdělávat své následovníky. Mít tu výsadu, čest a radost z toho, že jsem vám takto mohl sloužit bude navždy jednou z radostí mého srdce. Kdybych mohl, udělal bych to znovu!

Když se dnes scházíte, má modlitba je, aby jste nikdy nezapomenuli základy a kořeny, odkud jste vzešli. Poselství víry, síly evangelizace a neustálých projevů Božích zázraků a uzdravující moci jsou něčím, čeho jste byli osobně svědky a co bylo velkou částí služby Reach Out for Christ a Victory Bible Center. Byli jste svědky toho, za co se většina křesťanů modlí. Sdílejte tyto příběhy se svými dětmi a rodinnými příslušníky, ale nezastavujte se tam. Vytvářejte nové vzpomínky. Vezměte Boží moc do své generace. Naučte ostatní pravdu z Božího slova. Nikdy se nestyďte za to, čemu věříte. Pokračujte kupředu a NEZASTAVUJTE SE!

Když budete pokračovat ve své cestě víry a poslušnosti Boží vůli ve svém životě, nezapomeňte, že je to volba, kterou musíte udělat každý den. Musíte ve svém srdci usilovat o pokračování ve věcech Božích. Není to automatické. Někteří odešli od Boha. Někteří se pak vrátili,  tak, jak to udělal márnotratný syn, ale jiní ne. Zůstaňte zaměřeni a rozdmýchejte dary! Bůh má pro vás velké věci.

Také vás vybízím, abyste oslovili své spolustudenty a absolventy a znovu se s nimi spojili. Dejte jim vědět, že vám na nich záleží. Sdílejte s nimi třeba vzpomínku na něco vtipného nebo na něco, co vás nadchnulo, co se stalo, když jste na biblické škole. Připomeňte jim, že hrají v těchto posledních dnech stejně důležitou roli, a že Pán chce vědět, zda na ně může spoléhat, stejně jako počítá s vámi.

Ještě jednou vám děkujeme, že jste nám umožnili investovat Boží slovo do vašich životů a děkujeme vám za věrnost až do konce!

3 Jan 1: 4 - "Nemám větší radost než slyšet, že mé děti chodí v pravdě".

Zůstaňte v kontaktu. Na mých webových stránkách jsou vám k dispozici měsíční výukové publikace a videa. www.toddlevinministries.com

S LÁSKOU,

TODD ​​A EVA LEVIN

Dear students of Victory Bible Center,

            It thrills my heart to hear of a gathering of our Victory Bible Center graduates. Eva and I wish that we could be there with you'll but circumstances don't permit us at this time. It feels that it was not all that long ago when I started the bible school there in Bruntal, in hope of training nationals such as yourselves. To have had the privilege, honor and joy of serving you in this capacity will be forever one of the joy's of my heart. If I could, I would do it all over again!                                                                                                                                       As you gather together today, my prayer is that you would never forget the foundation and roots from where you came from. The message of faith, the power of evangelism and the consistent manifestations of God's miracle and healing power is something that you'll personally witnessed and were a big part of through Reach Out for Christ ministries and Victory Bible Center. You'll have witnessed what most Christians are praying for. Share these stories with your children and family members, but don't stop there. Go create new memories. Take the power of God to your generation. Teach others the truth from God's word. Never be ashamed of what you believe. Keep moving forward and DON'T STOP!                                                                                                                                                              As you continue your journey of faith and obedience to God's will in your life, remember it is a choice that you have to make every day. You have to purpose in your heart to continue on in the things of God. It's not  automatic. There have been those who walked away from God. Some have returned home as the prodigal son did, but still others have not. Stay the course and stir up those gifts! God has great things in store for you.                                                                                                                                                                                               I also encourage you to reach out to your fellow graduates and re-connect with them. Let them know that you care. Share an instance of something funny or exciting that happened when you'll were in Bible school. Remind them that they play just as an important part in these last days, and that the Lord wants to know if He can count on them as He is counting on YOU.

Once again, thank you for allowing us the opportunity of investing God's word into you and thank you for being faithful until the end!

3 John 1:4 - "I have no greater joy than to hear that my children are walking in the truth."

Please stay in touch. I have monthly teaching publications and video's available for you on my website. www.toddlevinministries.com

WITH LOVE, TODD AND EVA LEVIN